ПРЕССЪОБЩЕНИЯ

 

ü ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - 27.03.2020

 

ПРЕУСТАНОВЯВАТ СЕ ПРОЦЕСУАЛНИТЕ СРОКОВЕ ПО СЪДЕБНИ, АРБИТРАЖНИ И ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ПРОИЗВОДСТВА, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА..

 

  Административен съд – Смолян, уведомява гражданите, че съгласно чл. 3, ал. 1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение /ЗМДВИП/, за срока от 13 март 2020 г. до отмяната на извънредното положение спират да текат процесуалните срокове по съдебни, ар­битражни и изпълнителни производства, с изключение на сроковете по наказателни производства, по Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест и производства, свързани с мерки за принуда.


 

ü ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ ПРЕЗ КПП В ОБЛАСТНИТЕ ГРАДОВЕ

 

 

  - Декларация за преминаване през КПП в областните градове


 

ü ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - 16.03.2020

 

ЗАПОВЕД № 63/16.03.2020 Г. НА АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СМОЛЯН

 

  На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, Решение на Съдийската колегия на Висш съдебен съвет по Протокол № 9 от 15.03.2020 г., и във връзка с ограничаване опасността от разпространение и зараза с „корона вирус“ COVID-19.

  Линк към заповедта:  - Заповед.


 

ü ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - 12.03.2020

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СМОЛЯН ОТМЕНИ НАРЕДБА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДОСПАТ

 

  Административен съд – Смолян с Решение № 72/12.03.2020 г. по адм. дело № 4/2020 г., отмени по оспорване на Окръжна прокуратура – Смолян Наредба за определянето и администрирането на местните данъци на територията на община Доспат, приета през 2008 г. от Общински съвет – Доспат.

  В мотивите си съдът приема, че оспорваната Наредба е приета при допуснато съществено нарушение на административнопроизводствените правила, поради което същата следва да се отмени.

  Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 

ü ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - 12.03.2020

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СМОЛЯН ОТМЕНИ НАРЕДБА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – НЕДЕЛИНО

 

  Административен съд – Смолян с Решение № 73/12.03.2020 г. по адм. дело № 21/2020 г., отмени по оспорване на Окръжна прокуратура – Смолян разпоредбите на чл. 12, ал. 1 и ал. 2; чл. 46, ал. 1 и чл. 63, ал. 2 от Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Неделино, приета с Решение № 670 по протокол № 51/27.12.2018 г. на Общински съвет – Неделино.

  В мотивите си съдът приема, че протеста е основателен и протестираните текстове от наредбата на Общински съвет – Неделино следва да бъдат отменени като незаконосъобразни.

  „…….Така възприетата формула определено ощетява данъкоплатците. Например, ако в началото на годината е внесен авансово данък за извършване на таксиметров превоз за 12 месеца в размер на 500 лв. и през м. април разрешението е прекратено, по формулата на чл. 61ч, ал. 2 ЗМДТ подлежащия на възстановяване данък е /500х8=4000:12=333 лв./. При заместване по формулата на чл. 63, ал. 2 от местната наредба ситуацията е следната: /500х4=2000:12=166/. Грубо казано, в този случай местната власт вместо да задържи 166 лв. и върне недължимите 333 лв., прави обратното. Подобен подход в никакъв случай не съответства на представата на съда за законосъобразност“ – се посочва в мотивите на решението.

  Съдебният акт подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 

ü ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - 10.03.2020

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СМОЛЯН СПИРА РАЗГЛЕЖДАНЕТО НА ВСИЧКИ ДЕЛА ЗА ЕДИН МЕСЕЦ

 

  Във връзка с препоръките на Висшия съдебен съвет за отлагане на делата в съдилищата заради коронавируса и Заповед № 51/10.03.2020 г. на Председателя на Административен съд – Смолян, се отлага разглеждането на всички насрочени дела в открито съдебно заседание в Административен съд – Смолян, считано от 11.03.2020 г. до 10.04.2020 г. включително.

  Страните по делата и адвокатите, да извършват справки по делата по телефона с деловодството на съда.


 

ü МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА КОРОНАВИРУС В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СМОЛЯН

 

 

  Във връзка с издадена заповед на председателя на Административен съд – Смолян за ограничаване разглеждането на дела за срок от 1 месец, считано от 10.03.2020 г. и необходимостта от ограничаване на контактите с външни лица за срок от 1 месец обслужването на граждани в деловодството ще се извършва по следния ред:

  1. На гише в стая № 11 ще се обслужват единствено граждани по дела с изтичащ решителен срок /приемане на касационни жалби, приемане на жалби срещу допуснато предварително изпълнение, молби за разкриване на данъчна и осигурителна информация, за продължаване на срока на действие на обезпечителни мерки и други сродни/.

  2. В съда няма да се приемат жалби срещу актове, които по закон следва да се подават чрез административния орган или по поща.

  3. Деловодството на съда няма да извършва справка по въпроси, които могат да бъдат установени на сайта на съда или в телефонна справка. При съмнение дали това е възможно гражданите и адвокатите е желателно първо да правят справка по телефона.

  4. В същия срок няма да се предоставят за четене дела.

  5. При необходимост от посещение в съда ползвателите на услугите да се придвижват до стая 11 по най-краткия възможен маршрут. След влизане в стая 11 без да прекрачват маркираната ограничителна линия да заявяват въпроса, по който са посетили съда. При необходимост от внасяне или получаване на книжа процедурата да се осъществява без директен контакт с дежурния ръководител.

  6. В рамките на един работен ден посетителите да се обслужват само от един дежурен служител, който е оборудван с предпазна маска и ръкавици.

  7. Ежедневно най-малко 4 пъти да се извършва дезинфекциране на помещенията, включително дръжките на входната врата, за което да се осигури необходимото количество дезинфектанти.


 

ü ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - 25.02.2020

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СМОЛЯН ОТМЕНИ НАРЕДБА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН

 

  Административен съд – Смолян с Решение № 58/24.02.2020 г. по адм. дело № 6/2020 г., отмени като незаконосъобразна разпоредбата на чл. 55, ал. 1, т. 4 от Наредба за определяне на размера на местните данъци и такси на територията на община Девин, приета с Решение № 120/22.08.2019 г., по протокол № 13 на Общински съвет – Девин.

  В мотивите си съдът приема, че протестът е основателен и оспореният подзаконов нормативен акт следва да бъде отменен като незаконосъобразен. Съгласно чл. 8 от Закона за нормативните актове, всеки общински съвет, може да издава наредби, с които да урежда съобразно нормативните актове от по-висока степен неуредени от тях обществени отношения с местно значение. Съгласно чл. 15, ал. 1 от ЗНА, нормативният акт трябва да съответства на Конституцията и на другите нормативни актове от по-висока степен.

  Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 

ü ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - 25.02.2020

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СМОЛЯН ПРОГЛАСИ НИЩОЖНОСТТА НА НАРЕДБА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МАДАН

 

  Административен съд – Смолян с Решение № 59/24.02.2020 г. по адм. дело № 5/2020 г., прогласи по протест на Окръжна прокуратура – Смолян нищожността на Наредба за пожарна безопасност на територията на община Мадан, приета с решение № 99/25.04.2008 г. изм. и доп. с решение № 343/19.06.2013 г., протокол № 31, в нейната цялост.

  В мотивите си съдът приема, че регулирането на обществените отношения по прилагане на закона се извършва с подзаконов нормативен акт, но компетентността за издаването му не принадлежи на общинските съвети, а на посочените в закона министри.

  Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 

ü ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - 19.02.2020

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СМОЛЯН ОТМЕНИ НАРЕДБА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЗЛАТОГРАД

 

  Административен съд – Смолян с Решение № 50/19.02.2020 г. по адм. дело № 7/2020 г., отмени по протест на Окръжна прокуратура – Смолян Наредба № 14 за определяне размера на местните данъци на територията на община Златоград, приета от Общински съвет – Златоград през 2008 г., в нейната цялост.

  В мотивите си съдът приема, че към внесения проект за наредба не са били изготвени мотиви и само това основание е било достатъчно Общинския съвет да не го разглежда. В нарушение на закона, той не само е бил разгледан, но и приет. Приет е без да има анализ за съответствие с правото на Европейския съюз, без финансова обосновка, без да е публикуван предварително за обществено обсъждане.

  Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 

ü ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - 27.01.2020

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СМОЛЯН ДАДЕ СТАРТ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ПРОГРАМА 2019/2020 Г.

 

  В Административен съд – Смолян стартира Образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури 2019/2020“. За четвърта поредна година партньор по програмата ще бъде СУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Смолян.

  Председателят на съда Игнат Колчев, проведе среща с ръководството на училището-партньор и бяха определени шестте учебни теми, по които материала ще се преподава от съдии от Административен съд – Смолян, в часовете по „Етика и право“ на ІX клас. Темите са свързани основно с мястото на съдебната система в обществото, разделението на властите, спецификите на административното правосъдие и работата на съдебния служител. Основно място в реализация на програмата ще бъде отделено за повишаване правосъзнанието на учениците и в частност на това как да защитават свои нарушени права.

  За финал на Образователната програма ще бъде проведен симулативен процес по действителен случай, какъвто за пета поредна година ще се проведе в съда, с ученици от училището-партньор.


 

ü ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - 02.12.2019

 

ОТ 02.12.2019 ГОД. ПО РЕШЕНИЕ НА ВСС СЪДА ИМА НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА КЪМ ЕДИННИЯ ПОРТАЛ ДОСТЪПНА ТУК !


АРХИВ НА ПРЕССЪОБЩЕНИЯ ЗА 2020 ГОДИНА - ,

АРХИВ НА ПРЕССЪОБЩЕНИЯ ЗА 2019 ГОДИНА - ,

АРХИВ НА ПРЕССЪОБЩЕНИЯ ЗА 2018 ГОДИНА - ,

АРХИВ НА ПРЕССЪОБЩЕНИЯ ЗА 2017 ГОДИНА - ,

АРХИВ НА ПРЕССЪОБЩЕНИЯ ЗА 2016 ГОДИНА - ,

АРХИВ НА ПРЕССЪОБЩЕНИЯ ЗА 2015 ГОДИНА - ,

 

Адм. съд Смолян  © 2007